Hlavní menu

Obchodní podmínky pro e-shop Vinný butik (www.vinnybutik.cz)


Provozovatelem E shopu Vinný butik je společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., IČ 47683295, se sídlem v Bzenci, Zámecká 1508.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup vín, dárkového balení vín a sommelierských doplňků v internetovém obchodě Vinný butik provozovaný společností Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., se sídlem Bzenec, 696 81 Zámecká 1508, IČ: 476 83 295, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 52969 u rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


 1. 1. Vymezení pojmů

  1. 1.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. 1.2. Prodávající je obchodní společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., se sídlem Bzenec, 696 81 Zámecká 1508, IČ: 476 83 295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52969. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  3. 1.3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  4. 1.4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  5. 1.5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 2. 2. Kupní smlouva

  1. 2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká přijetím objednávky spotřebitele dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem „Potvrzení objednávky“ na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. K uzavření „kupní smlouvy“ dochází následně až na základě „Oznámení o vykrytí objednávky“ vystavené dodavatelem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
  2. 2.2. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Následně bude dodavatel informovat kupujícího o průběhu zásilky dle „Oznámení o vykrytí objednávky“ vystavené dodavatelem.
  3. 2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména pak jména kupujícího, adresy dodání a kontaktů tak, aby mohl být v případě jakýchkoli problémů kontaktován.
  4. 2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  5. 2.5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 3. 3. Dodací podmínky

  1. 3.1. Zboží je dodáváno v ucelených kartonech po 6 ks. Objednat je tedy možno min. 6 ks lahví. U ledových a slámových vín dle dojednání. Zboží bude doručeno přepravní společností nebo je možné si jej vyzvednout v prodejně Vinného butiku viz.bod 3.4.
  2. 3.2. Termín dodání zboží je do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Ve výjimečných případech, anebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu kupujícím v objednávkovém formuláři.
  3. 3.3. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictví přepravní společnosti TOPTRANS EU, a.s.

   Cena dopravy:
   bez DPH                s DPH
   1 karton (6 ks lahví)129 Kč156 Kč
   2 kartony (12 ks lahví)186 Kč225 Kč
   3-5 kartonů (18 až 30 ks lahví)289 Kč350 Kč
   6-8 kartonů (36 až 48 ks lahví)400 Kč484 Kč
   9-11 kartonů (54 až 66 ks lahví)                516 Kč624 Kč
   více kartonůindividuální dohoda

   Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Přepravní podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro přepravu balíků společnosti TOPTRANS EU, a.s.
  4. 3.4. Zboží je možno si vyzvednout osobně v prodejně Vinného butiku na adrese Zámecká 1508, 696 81 Bzenec (Areál zámeckého vinařství Bzenec), a to nejdříve následující pracovní den po autorizaci objednávky , „Oznámení o vykrytí objednávkynebo kterýkoliv následující pracovní den v provozní době níže uvedené. O možnosti vyzvednutí zásilky - naskladnění na výdejní místo - budete informováni zasláním e-mailu.

   Otevírací doba prodejny je nonstop. Telefon: 775 853 956
 4. 4. Platební podmínky

  1. Úhradu za zboží je možno uskutečnit následujícími způsoby:
  2.     - Platba předem na základě, vygenerovaného „Potvrzení objednávky - proforma faktura
       - Dobírka ( + 36,-Kč s DPH)
       - V hotovosti při osobním odběru zboží, nelze platit platební kartou.
       - Daňový doklad bude součástí zásilky.
 5. 5. Reklamace

  1. 5.1. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. Povinností kupujícího je si zásilku prohlédnout a zkontrolovat, přičemž je povinen o případných závadách a nedostatcích (špatný počet objednaných lahví, záměna lahví) písemnou formou (obchod@vinnybutik.cz) informovat dodavatele do třech dnů od převzetí zásilky. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii faktury spolu s dokladem o zaplacení.
  2. 5.2.Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  3. 5.3. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace prodávajícím. Zákazník je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním. Tzn., že se vztahuje na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží mus být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus. V případě, že zboží nebude skladem, bude vrácena kupujícímu kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.
 6. 6. Právo odstoupit od smlouvy

  1. 6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
  2. 6.2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  3. 6.3. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.
  4. 6.4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  5. 6.5. V případě, kdy na straně prodávajícího dojde k tomu, že nebude mít na skladě uskladněn dostatečný počet kusů prodávaného zboží, může prodávající i spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 7. 7. Ochrana osobních údajů

  1. 7.1. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu VinnyButik.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
  2. 7.2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
  3. 7.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 8. 8. Závěrečná ustanovení

  1. 8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav není přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
  2. 8.2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.října 2012
Zámecké vinařství BzenecMikrosvín MikulovU dvou lip
2018 © ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC S.R.O.
Zámecká 1508, 696 81 Bzenec
tel: +420 518 384 123
tel: +420 518 322 843
fax: +420 518 384 124
email: obchod@vinnybutik.cz
IČ: 476 83 295
DIČ: CZ476 83 295
Číslo účtu: 2052242 / 0800
Banka: Česká spořitelna
Registrace vedená Kraj. soudem v Brně, oddíl C, vložka 52969